Igelsø februar 2024

IGELSØ VANDVÆRK a.m.b.a

indkalder hermed til ordinær  generalforsamling i Vommevad Forsamlingshus

tirsdag den 27. februar 2024 klokken 19:00.

Vandværket er vært for et lille traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig.

Tilmelding til igelvand@mail.com eller telefon 93833168 ( evt. SMS )  senest den 25. februar 2024.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Revideret regnskab til godkendelse

  4. Budget og takstblad for 2024 til godkendelse

  5. Bemyndigelse af bestyrelsen til at optage lån kr. 100.000,00 hvis nødvendigt

  6. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

  7. Valg til bestyrelsen

a: Flemming Lysdal er på valg. ( Er villig til at fortsætte )

Valg som suppleant

b: Hubert F. Stefaniuk er på valg. ( Er villig til at fortsætte )

  1. Valg af kasserer

Poul Larsen er på valg. ( Er villig til at fortsætte )

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

  2. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne:

Kurt Thomasen tlf. 20874493

Flemming Lysdal tlf. 61309451

Birger Munk tlf. 50851232

NB.: Husk det er dit vandværk, så deltag i generalforsamlingen

og gør din indflydelse gældende.

Tlf.: 93833168 Mail : igelvand@mail.com Hjemmeside: igelsøvandværk.dk